Algemene voorwaarden

Welkom op de Elektronica Onderdelen System Shop van Rotterdam

Computer Reparatie
Computer Reparatie
Mobiel reparatie
Mobiel reparatie
Accessoires-voor-mobiele-telefoons
Accessoires-voor-mobiele-telefoons

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:  System Shop

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van System Shop en op alle met u (afnemers van producten van System Shop gesloten overeenkomsten.

1.2 Verkoop via de internetsite van System Shop (www.systemshop.nl) valt ook onder deze voorwaarden.
1.3 Wanneer in de algemene voorwaarden gesproken wordt over catalogus wordt ook de System Shop catalogus op het internet bedoeld.

 

2. Bestellen

2.1 Bestellingen kunnen met een volledig ingevulde bestelkaart (met vermelding van klantnummer, uw meest recente adres, de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen), per e-mail, via de internetsite worden geplaatst. Volgt u daarbij de aanwijzingen of op de internetsite.

2.2 Het minimum bestelbedrag is € 25,-. System Shop heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours, te verbinden. Aan u zal nooit vooruitbetaling van meer dan de helft van het totaal verschuldigde bedrag worden gevraagd.
2.3 Per bestelling worden portokosten, handlingskosten en verzekeringskosten berekend.

2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat System Shop uw bestelling in behandeling heeft genomen.

 

3. Prijzen

3.1 De in de laatst verschenen catalogus van System Shop vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan bij ons te informeren of de internetsite te raadplegen.
3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is System Shop bevoegd de in de catalogus vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3 System Shop is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

 

4. Levering

4.1 Aflevering door System Shop vindt plaats in plaats van vestiging van System Shop. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening.
Goederen kunnen tevens op de plaats van vestiging van System Shop afgehaald worden.
4.2 Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een in de catalogus vermelde bijdrage in de porto-, en handlingskosten en verzekeringspremie in rekening gebracht.
4.3 Bij bestellingen van meer dan € 1000,- zijn de portokosten in Nederland, België en Luxemburg voor rekening van  System Shop .
4.4  System Shop levert de bestelling zoals in de catalogus is vermeld met bekwame spoed af. Bij vertraging ontvangt u hierover uiterlijk binnen een maand na de acceptatie van de bestelling van  System Shop bericht. U heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling zonder kosten te annuleren. Vindt die annulering niet (tijdig) plaats, dan wordt u geacht met de vertraging in te stemmen.
4.5 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
4.6 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal  System Shop in overleg met u trachten een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren.
4.7 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

 

5. Betaling

5.1 U dient of contant bij aflevering (onder rembours) of per bank- of giro-incasso, op nader in de catalogus uiteengezette voorwaarden te betalen.
5.2 U kunt de betaling niet verrekenen met tegenvorderingen. U mag de betaling evenmin om welke reden dan ook opschorten.
5.3 Vooruitbetaling kan slechts door contante betaling of giro.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van  System Shop, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

 

7. Retourrecht

7.1 U heeft het recht door  System Shop geleverde artikelen binnen zeven dagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur of pakbon en vermelding van de reden van retourzending.
7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt System Shop u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.
7.3 Wanneer de door System Shop afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.
7.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten:

batterijen en accu's;

(artikelen met) software; CD's; cartridges; Geheugenkaart Micro Sd ,

PC's; laptops/notebooks;

reeds ingebouwde drives en kaarten in PC's (zoals CD-drives en videokaarten);

mobiele telefoons;

beltegoed kaarten;

lampen, halfgeleiders of overeenkomstige zaken;

opgebouwde bouwcomponenten en delen, die reeds opgebouwd waren;

bijzondere bestellingen, zoals bestellingen van reserve-onderdelen, inbouw navigatiesystemen enz..

Smartcards

7.5 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

 

8. Garantie

8.1  System Shop garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende twaalf maanden na aflevering.
8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per E-mail bij  System Shop worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan,  System Shop het artikel of repareert of vervangt (ter keuze van  System Shop) zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bouwkundige e.d.) voorzieningen.
8.3 Deze garantie is niet van toepassing indien:

u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht;

sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;

het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;

sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;

System Shop niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van System Shop met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.
9.2 System Shop is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in de catalogus, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
9.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van System Shop beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

 

10. Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar  System Shop is gevestigd bevoegd, tenzij  System Shop voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.System Shop ® Rotterdam Januari 2019

Pleinweg 18d, 3083 EC  Rotterdam

Telefoonnummer: 010-750 12 13 

Mobiel                    : 06- 289 446 98

LATEST NEWS


14 Juni, 2019

On.


14 Juni, 2019

On

BETAALMETHODES

ZIJN ALLE PRIJZEN INCLUSIEF B.T.W.? (21%)


Ja,alle genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. Op de factuur wordt de B.T.W. wel weergegeven.

© Copyright. Alle rechten voorbehouden.